Banner

Warunki korzystania ze strony internetowej​


PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ​

Niniejsze warunki określają zasady korzystania ze strony gulfoilltd.com oraz wszelkich innych stron internetowych, które Gulf postanowi połączyć z niniejszymi warunkami („nasza strona"). Gulf obejmuje Gulf Oil International Limited, spółkę zarejestrowaną na Kajmanach, oraz jej spółki stowarzyszone (zwane dalej łącznie „Gulf", „my", „nas" lub „nasze"). Niniejsze warunki określają osoby odwiedzające i użytkowników naszej strony internetowej terminem „Użytkownik".

Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej lub korzystając z niej, Użytkownik zgadza się podlegać tym warunkom. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych warunków, nie może korzystać z naszej strony internetowej.

ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH I NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ​

Możemy zmienić niniejsze warunki w dowolnym czasie poprzez aktualizację tego postu. Użytkownik powinien odwiedzać tę stronę regularnie, aby upewnić się, że rozumie warunki obowiązujące w danym czasie. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian, Użytkownik potwierdza, że akceptuje te zmienione warunki. Na dole tej strony zostanie podana data ostatniej zmiany niniejszych warunków.

Nasza strona internetowa może być aktualizowana i zmieniana w dowolnym czasie i w dowolny sposób i z dowolnego powodu.

DODATKOWE ZASADY I WARUNKI​

Zalecamy zapoznanie się z zasadami i warunkami obowiązującymi na każdej odwiedzanej stronie. Specjalne warunki mogą mieć zastosowanie do promocji lub usług oferowanych na naszej stronie internetowej, takich jak konkursy, loterie lub zawody. Takie zasady i warunki będą miały zastosowanie wyłącznie w związku z obowiązującą promocją lub usługą, a w przypadku rozbieżności, będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami.

Niektóre z naszych stron internetowych mogą być obsługiwane przez lokalnych partnerów i mogą zawierać zasady i regulacje różniące się od niniejszych warunków. Nie mamy kontroli nad treścią takich stron internetowych.​

PRAWA AUTORSKIE I INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH​

Nazwa Gulf, logo, kolorystyka, projekty, nazwy produktów i nazwy usług (między innymi) są zarejestrowanymi na całym świecie (poza USA, Hiszpanią i Portugalią) znakami towarowymi Gulf Oil International Limited. Gulf jest również właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej strony internetowej oraz publikowanych na niej materiałów, w tym w szczególności tekstu, grafik, filmów, zdjęć, znaków towarowych, logo, kart charakterystyki produktu oraz innych materiałów (zwanych łącznie „Treściami”). Treści są chronione prawami autorskimi oraz prawami dotyczącymi znaków towarowych na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może drukować, pobierać lub kopiować taką część naszej strony internetowej, jaka jest uzasadniona, wyłącznie do użytku osobistego i może zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści zamieszczone na naszej stronie internetowej. Wszelkie inne użycie, zmiany lub modyfikacje są surowo zabronione.

Wszelkie treści przesyłane do naszej witryny (w tym za pośrednictwem gier, loterii, konkursów i promocji) będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone. Użytkownik wyraża zgodę na nieudostępnianie żadnych treści, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub są zniesławiające, obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób szkodzą lub można się spodziewać, że zaszkodzą jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi.​

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treść na naszej stronie internetowej jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest" i „tak jak jest dostępna", bez zażalenia, gwarancji, warunków lub postanowień jakiegokolwiek rodzaju (zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych na mocy prawa). Wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne postanowienia dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub w inny sposób są wyraźnie wyłączone w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego i chociaż staramy się zapewnić poprawną, dokładną i aktualną treść, nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub treść (a) będzie kompatybilna z urządzeniem lub przeglądarką Użytkownika, (b) będzie zawsze dostępna, kompletna, aktualna, wolna od błędów lub wolna od wirusów lub innych szkodliwych komponentów, (c) że działanie będzie nieprzerwane lub (d) że wada zostanie naprawiona. Treść na naszej stronie internetowej jest dostarczana wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie należy na niej polegać. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzysta z naszej strony internetowej na własne ryzyko i odpowiedzialność.

LINKI

W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla informacji Użytkownika. Wchodząc na te linki, tym samym Użytkownik opuszcza naszą stronę internetową. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron i zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z nimi.

Nasza informacja o prywatności nie ma zastosowania do korzystania z witryn i zasobów stron trzecich. Przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności zamieszczanymi na takich stronach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, ani my, ani żaden z naszych pracowników, konsultantów, przedstawicieli, urzędników, dyrektorów, agentów, dystrybutorów lub licencjobiorców nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym bez ograniczeń za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub specjalne szkody, utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę dobrej woli lub reputacji wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z (a) treścią, korzystaniem (lub niemożnością korzystania) z naszej strony internetowej, w tym, ale nie ograniczone do straty lub szkody spowodowanej przez lub w wyniku wirusów, które mogą zainfekować urządzenie lub oprogramowanie, lub (b) działania jakiegokolwiek Użytkownika naszej strony internetowej.

Użytkownik wyraża zgodę, aby zabezpieczyć, bronić i chronić nas, naszych pracowników, agentów i partnerów przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami, wyrokami lub żądaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, spowodowanymi lub wynikającymi z jego korzystania z naszej strony internetowej, treści i/lub naruszenia niniejszych warunków.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG

W widoku produktów i usług wyświetlane są wszystkie produkty i usługi Gulf dostępne w momencie wizyty na naszej stronie. Możemy aktualizować naszą stronę w dowolnym czasie, aby odzwierciedlić zmiany w produktach i usługach Gulf, potrzebach naszych użytkowników oraz naszych priorytetów handlowych. Dostępność produktów i usług, jak również specyfikacje produktów mogą się różnić w zależności od kraju. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z najbliższym dystrybutorem Gulf.​

OCHRONA DANYCH​

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej informacji o ochronie prywatności.​

PLIKI COOKIE​

Będziemy gromadzić i wykorzystywać pliki cookie zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie.​ Zarządzaj plikami cookie.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie dane logowania i hasła używane na naszej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do indywidualnego użytku biznesowego. Należy traktować te informacje jako poufne i nie wolno ujawniać ich osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania danych logowania i będziemy żądać zmiany hasła, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków.

Jeśli Użytkownik ma wiedzę lub podejrzewa, że ktoś inny zna jego dane logowania, musi nas o tym niezwłocznie powiadomić – w sekcji Kontakt.​

WARUNKI OGÓLNE

Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami dotyczącą dostępu i korzystania z naszej strony internetowej i jej zawartości. Jeśli któreś z postanowień zostanie uznane za nieważne, zostanie ono rozdzielone, wówczas pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i nie zostaną w żaden sposób unieważnione. Nie będzie się uważać, że zrzekliśmy się któregokolwiek z naszych praw lub środków zaradczych w ramach tych warunków, chyba że zrzeczenie się będzie miało formę pisemną i zostanie podpisane przez naszego upoważnionego przedstawiciela. Podmioty Gulf będą korzystać z odszkodowań udzielonych przez Użytkownika w niniejszych warunkach zgodnie z brytyjską Ustawą o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 roku lub podobnym prawem i/lub ustawą właściwą dla danej jurysdykcji.​

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze warunki, ich przedmiot i powstanie podlegają prawu angielskiemu. Zarówno Użytkownik jak i my zgadzamy się podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.​

Data ostatniej aktualizacji: 22 lutego 2022 r.​